• Image of My Skater Totoro sticker

10cm x 8cm vinyl sticker